Odluke i dokumenti s 30. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 2024.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad stranaka 2024.

Odluka o sufinanciranju rušenja objekata 2024.

Odluka o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Ferdinandovac 2024.

Program građenja komunalne infrastrukture 2024.

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2024.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2024.

Program javnih potreba u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju 2024.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac 2024.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2024.

Program mjera primarne zdravstvene zaštite Općine Ferdinandovac 2024.

Program mjera stambenog pitanja mladih 2024.

Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2024.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2024.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024.

Program potpora za razvoj turizma 2024.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2024.

Program utroška vodnog doprinosa 2024.

Proračun Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac 2023.

Zaključak o usvajanju Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Odluke i dokumenti s 28. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji plan davanja koncesija za 2024.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023.

Mreža nerazvrstanih cesta na području Općine Ferdinandovac

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija vrtića

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

Odluka o povećanju iznosa poslovnog udjela u temeljnom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture groblja javnim dobrom

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnih zelenih površina javnim dobrom

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pomoćno nogometno igralište

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o izmjenama Programa potpora za razvoj turizma 2023.

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture 2023.

Program o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.

Program o izmjenama Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o izmjeni Programa sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2024. do 2027.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića za 2024.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu pravilnika o radu DV

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na osnovicu plaća vrtić

Zaključak o davanju suglasnosti na osnovicu plaće JUO

Zaključak suglasnost na zapošljavanje zdravstvenog voditelja

Odluke i dokumenti s 27. sjednice Općinskog vijeća

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja Proračuna za prvo polugodište 2023.

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE

Odluka o osnivanju povjerenstva za ocjenjivanje projekata u kulturu

Polugodišnji izvještaj izvršenja Proračuna prvo polugodište 2023.

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2023.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac 1. pol 23.

Zaključak o usvajanju izvještaja Financijskog plana Dječjeg vrtića za 1. pol 23.

Odluke i dokumenti s 26. sjednice Općinskog vijeća

Izmjene i dopune Proračuna 2023.

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Ferdinandovac

Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju objekta vrtića

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt park II faza

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt staza trg slobode

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt vrtić

Odluka o osnivanju služnosti na nekretninama Općine Ferdinandovac

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude masa za stabilizaciju makadama

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude park II. faza

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude uređenje okoliša dječjeg vrtića

Program i izmjenama programa sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o izmjenama programa građenja komunalne infrastrukture 2023.

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.

Program o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2023.

Rješenje povjerenstvo za prodaju poljoprivredenog zemljišta

Rješenje povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

 

Odluke i dokumenti s 24. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračunske zalihe Proračuna za 2022.

Izvješće o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa građenja kom infrastrukture 2022.

Izvješće o izvršenju programa javne potrebe vjerskih zajednica 2022.

Izvješće o izvršenju Programa kultura za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa mjera primarne zdravstvene zaštite 2022.

Izvješće o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 2022.

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ozakonjenja zgrada u 2022.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022.

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi male vrijednosti za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa predškole za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa sport za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa turizam 2022.

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.

Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa za 2022.

Odluka o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba 2023.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2022.

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Odluka odabiru najpovoljnije ponude sanacija asfaltnog kolnika

Odluka oslobođenje plaćanja vrtića za svibanj 2023.

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2022.

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Košutica

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o rezultatima natječaja upis u vrtić 2023.-2024.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba vjerskih zajednica 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenju naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera turizam 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa primarna zdravstvena zaštita 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022.