Odluke i dokumenti s 42. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju potrebe u 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -sanacija asfaltnog kolnika

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluke o odabiru ponude -projektantski nadzor sanacija odlagališa Orl

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2020. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru radnice u Dječji vrtić - odgojiteljica na neodređeno

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru radnice u Dječji vrtić-odgojiteljica

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru stručne suradnice u Dječji vrtić

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru zdrastvenog voditelja u Dječji vrtić

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2021-2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba vjerskih zajednica na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7 do 31.12.2020.

Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Odluke i dokumenti s 40. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - javna rasvjeta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste Laz

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste Tolnica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -Uređenje groblja

Odluka o sufinanciranju obnove kolnika

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Program mjera osiguranja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju izvješća inventurne komisije za 2020.

Odluke i dokumenti s 39. sjednice Općinskog vijeća

Analitički pregled potraživanja za otpis

Odluka o otpisu potraživanja

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2020.-2022.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

Proračun Općine Ferdinandovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa građenja komunalne infarastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada 2020.

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2020.

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljop. zemlj. u vlasništvu RH u 2020.

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture 2020.

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće u JUO

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama 2021.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa polj. zemlj. RH u 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2021.

Program potpora u poljoprivredi OF u 2021.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 2021.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2021.Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2021.

Odluke i dokumenti s 38. sjednice Općinskog vijeća

Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt montažne tribine

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2021.

Poslovnička odluka o zmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Program o izmjeni Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Rješenje o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljop. zemljišta RH

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića za 2021.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o radu Dječjeg vrtića

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o isplati naknade za slučaj smrti roditelja

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnovici plaće zaposlenima u Dječjem vrtićuZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnovici plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću