Odluke i dokumenti s 37. sjednice Općinskog vijeća

Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Ferdinandovac za 2020.

Polugodišnji izvještaj o Planu prazvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2020.

Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.1. do 30.06.2020.godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 1.1-30.06.2020.

Odluke i dokumenti s 36. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave radova izgradnje dijela nerazvrstane ceste u Ferdinandovcu, naselje Brodić (NC 24.)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-upravljanjev projektom i tehničke pomoći tijekom provedbe projekta Sanacije odlagališta neopasnog otpada „Orl“

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac

Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku godinu 2020-2021.

Odluke i dokumenti s 35. sjednice Općinskog vijeća

Odluka i isplati regresa službenicima i namještenicima

Odluka o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju potrebe u 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o davanju suglasnosti na isplatu regresa zaposlenicama Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Odluke i dokumenti s 34. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (pdf)

Godišnji izvještaj o utrošku Proračunske zalihe Općine Ferdinandovac u 2019. godini

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (pdf)

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za razdoblje 01.01. do 31. 12.2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt II. faze uređenja Društvenog doma Ferdinandovac

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na II. fazi uređenja Društvenog doma Ferdinandovac

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2019. godinu

Odluka o sufinanciranju poštanskih usluga

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infarastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada na području Općine Ferdinandovac 2020.

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti roditelja

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2020-2021. godinu

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Ferdinandovac u 2019. godini

Odluke i dokumenti s 32. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovaco upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave:„Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22. (Ulica Laz)”, evidencijski broj nabave: JN 10/20

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave:„Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa)”, evidencijski broj nabave: JN 9/20

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Opdine Ferdinandovac za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovacza razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom tijekom 2019. godine na području Općine Ferdinandovac

 

 

Odluke i dokumenti s 31. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji provedbeni plan aktivnosti zaštita od požara u 2020. na području Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - Održavanje i modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije o nabavi i prijava projekta Sanacija odlagališta otpada ORL

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - obrezivanje i rušenje drveća na javnim površinama u Ferdinandovcu

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2019. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru zdrastvenog voditelja

Zaključak o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31.12.2019. godine