GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Izvještaji o provedbi programa/projekta udruga za 2020. godinu

financijski izvjestaj ilustracijaMole se sve udruge, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2021. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBAVEZNA!

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati: 

  1. a) Opisni izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u), 
  2. b) Financijski izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:
  • ·za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
  • ·za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
  • ·ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
  • ·priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.).

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti u prilogu.

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog izvještaja projekta