GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 143/12), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/10, 6/13. i 19/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donio je

O D L U K U o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

 I.

U stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac, imenuju se:
1. Nadica Kolar, dipl. inf. voditeljica općih, upravnih i računovodstvenih poslova u JUO Općine Ferdinandovac, sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave,
2. Petar Benko, dipl. iur. pročelnik JUO Općine Ferdinandovac,
3. Stjepan Hrženjak, građ. teh. voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti u JUO Općine Ferdinandovac.

II.
Stručno povjerenstvo su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu kompletnog postupaka davanja koncesija temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 90/11. i 83/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) i uredbi za provedbu zakona.

III.
Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva su:
- suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podlogu za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesije, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
- objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik),
- vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje,
- sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,
- vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda,
-sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
- utvrđuje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
- objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku,
(rok: 48 dana od dana sklapanja ugovora) i
- obavlja sve ostale radnje potrebne za provedbu postupka davanja koncesije.

IV.
Ovlašteni predstavnici stručnog povjerenstva davatelja koncesije nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.

V.
Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva, a ovo se dopisom Klasa: 363-01/14 01-577, Ur.broj: 513-06-02-14-5 od 13. siječnja 2014. godine očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.

VI.
Ova Odluka objavit će se na internetskoj web stranici www.ferdinandovac.hr, i na oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac, a stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 311-06/14-03/03
URBROJ: 2137/15-14-2
Ferdinandovac, 16. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.