GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

DJEČJI VRTIĆ ''KOŠUTICA''
FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/08
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 6. ožujka 2014.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. i članka 6. stavka 3. Pravilnika o radu KLASA: 601-02/09-01/04, URBROJ: 2137-68/09-1 od 28. travnja 2009, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. donijelo je

O D L U K U o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

 

I.
Raspisuje se Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara u Dječjem vrtiću ''Košutica'' Ferdinandovac,
jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,
radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 90 dana.

II.
Pored opće zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto kuharice/kuhara trebaju
ispunjavati slijedeći uvjet:
SSS, kuhar.

IV.
Uz prijavu kandidati po oglasu trebaju priložiti:
1. Životopis,
2. Svjedodžbu o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi,
3. Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
4. Domovnicu.

V.
Pisane i potpisane prijave na oglas sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto kuharice/kuhara (osim Uvjerenja o općoj zdravstvenoj sposobnosti) dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informiranja (na web stranici Općine Ferdinandovac i na Radio-Đurđevcu), poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu:
Dječji vrtić ''KOŠUTICA'' Ferdinandovac
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 36.

VI.
Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave na Oglas, Upravno vijeće neće uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK:

Robert Ščuka, dipl. kateh.