GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 15. sjednici održanoj 29. rujna 2015. donijelo je

ODLUKU o objavi Natječaja za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

I.
Objavljuje se Natječaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac,
- jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme; zamjena - do dana prestanka privremene
nesposobnosti za rad radnice koja se zamjenjuje,
- radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada
u trajanju 90 dana.

II.
Pored opće zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

- VŠS, odgojitelj predškolske djece,
- položen stručni ispit za zvanje: odgojitelj predškolske djece (članak 24. stavak 3. Zakona).

III.
Uz Prijavu kandidati po Natječaju trebaju priložiti:

1. Životopis (u kratkim crtama),
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik Diplome),
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik Svjedodžbe o položenom stručnom ispitu),
4. Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik Domovnice ili preslik važeće Osobne iskaznice).
IV.
Pisane i potpisane Prijave na Natječaj sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja (osim Uvjerenja o općoj zdravstvenoj sposobnosti koje se prilaže u slučaju izbora kandidata) dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Natječaja na web stranici HZZ-a „Burza rada“, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu:

Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 36.

V.
Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave na Natječaj , Upravno vijeće neće uzeti u razmatranje.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/15-01/28
URBROJ: 2137/15-68-15-1
Ferdinandovac, 29. rujna 2015.

PREDSJEDNIK:

Robert Ščuka, dipl. kateh.