GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

I.

Predmet zakupa je poslovni prostor u zgradi na Trgu slobode 30, 48356 Ferdinandovac, površine 120 m² - prizemlje i podrumski prostor koji je namijenjen za obavljanje ili trgovačke (trgovina na malo) ili štedno-kreditne ili konzultantske i odvjetničke, ili knjigovodstvene, ili revizorske, ili osiguravateljske ili druge slične djelatnosti.

II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme na 10 godina.

III.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se u svoti od 1.500,00 kuna.

IV.
Pravo podnošenja pisane ponude na Javni natječaj imaju sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

V.
Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Ferdinandovac zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično),
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava,
- pravnih osoba koje nisu solventne;
- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja.

VI.
Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u svoti početne zakupnine (1.500,00 kuna) u korist proračuna Općine Ferdinandovac, na žiro račun br. HR8924020061811500004 model 68, s pozivom na broj 7706 - OIB.

VII.
Ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora sadržavati:
- oznaku poslovnog prostora,
- ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,
- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika,
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka
iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj
registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu),
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu),
- dokaz kojim osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04) dokazuju svoj status,
- detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u javnom natječaju,
- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe),
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana,
- ovjerenu (kod javnog bilježnika) izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove
potraživanja Općine Ferdinandovac,
- izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

VIII.
Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

IX.
Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI" na adresu: OPĆINA FERDINANDOVAC, 48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28/I.

X.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 24. siječnja 2014.

XI.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora u sastavu od predsjednika i dva člana koje imenuje općinski načelnik.
Općina Ferdinandovac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu na ovaj natječaj.
Poslovni prostor se može pregledati svakog radnog dana tijekom radnog vremena uz najavu za pregled u Općini Ferdinandovac.

XII.
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac Trg slobode 28, Općinska vijećnica, dana 27. siječnja 2014. u 1300 sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši popunjeni iznos mjesečne zakupnine.
Ako dva ili više natjecatelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora, pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

XIII.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi općinski načelnik.
Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana dostave.
Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

XIV.
Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu na svotu 10.000,00 kuna, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
Poslovni prostor predaje se zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom.

KLASA: 372-03/14-03/01
URBROJ: 2137/15-4-1

Ferdinandovac, 7. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FERDINANDOVAC:

Branko Kolar, prof.