GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Rješenje o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu KLASA: 400-08/13-01/06, URBROJ: 2137/15-13-1 od 2. prosinca 2013. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 30. prosinca 2013. donio je 

RJEŠENJE o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu