GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini i nadalje

Obavještavaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) s područja Općine Ferdinandovac da s 31. prosincem 2015. godine prestaje važiti Odluka općinskog načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 022-05/13-03/66 URBROJ: 2137/15-13-1 od 28. lipnja 2013. godine o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja.

Navedenom Odlukom Općina Ferdinandovac sufinancirala je uslugu ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi koja je izvršila uslugu, a na temelju ispostavljenog računa i potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju kod vlasnika – držatelja krave plotkinje, u svoti 100,00 kuna po kravi iz sredstava Proračuna Općine Ferdinandovac.

Od 1. siječnja 2016. godine Općina će i nadalje sufinancirati - subvencionirati umjetno osjemenjvanje - Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, donosi se Program i primjenjuje se na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a korisnik potpore može biti samo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao pravna ili fizička osoba koja ima registrirana i upisana goveda ( krave ili junice) u JRDŽ-a upisnika OPG-a i sjedište ima na području Općine Ferdinandovac.
Općina Ferdinandovac objavit će javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi putem oglasne ploče i Internet stranice općine Ferdinandovac, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
Program stupa na snagu danom donošenja od strane općinskog načelnika, a primjenjuje se od trenutka dobivanja pozitivnog mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti Programa s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede.

S poštovanjem,
NAČELNIK:
Branko Kolar, prof.