GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Zaključak o pokretanju postupka odabiranja i izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Općini Ferdinandovac

Na temelju članka 12. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva („Narodne novine“ broj 90/02), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) i članka 22. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva KLASA: 021-05/05-01/13, URBROJ: 2137/15-05-1 od 21. veljače 2005. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac donosi

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka odabiranja i izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Općini Ferdinandovac

I.
Pristupa se postupku odabiranja i izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Općini Ferdinadovac
Izradit će se prijedlog za izlučivanje s popisom gradiva kojemu je istekao rok čuvanja i koje je
potrebno uništiti.

II.
Poslove u postupku odabira, izlučivanja i uništavanja izlučenog gradiva obavit će Povjerenstvo
u sastavu:
1. Nadica Kolar, predsjednica,
2. Petar Benko, član,
3. Stjepan Hrženjak, član.

III.
Povjerenstvo iz točke II. ovog Zaključka obavlja pregled gradiva i odabire te predlaže koje
gradivo treba izlučiti na način da sastavi popis gradiva s osnovnim podacima o gradivu, s nazivom
stvaratelja gradiva, čijim radom je gradivo nastalo, posebno navodeći ustrojstvenu jedinicu u kojoj je
gradivo nastalo, kao i:
1. Redni broj gradiva,
2. Klasa predmeta za koje se predlaže izlučivanje,
3. Vrstu gradiva (naziv gradiva prema Posebnom popisu arhivskoga i registraturnog gradiva Općine Ferdinandovac s rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Općine Ferdinandovac KLASA: 036-03/15-03/13, URBROJ: 2137/15-15-1 od 30. ožujka 2015. godine koji se nalazi u prilogu Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva KLASA: 021-05/05-01/13, URBROJ: 2137/15-05-1 od 21. veljače 2005. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik),
4. Redni broj iz Posebnog popisa,
5. Granične godine nastanka gradiva,
6. Ukupnu količinu za svaku stavku iz Posebnog popisa izraženu brojem svežnjeva,
registratora, knjiga i slično,
7. Razloge izlučivanja i uništavanja (primjerice istekao rok čuvanja prema Pravilniku,
nepotrebno za daljnje poslovanje i slično).

IV.
Povjerenstvo sastavlja prijedlog za izlučivanje s popisom gradiva kojeg potpisuje općinski načelnik Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Potpisani prijedlog iz stavka 1. ove točke dostavlja se Državnom arhivu u Bjelovaru radi
donošenja rješenja o odobrenju za izlučivanje i uništavanje predloženog gradiva.
Po primitku rješenja o odobrenju iz stavka 2. ove točke, općinski načelnik donosi poseban zaključak o izlučivanju kojim se utvrđuje način uništavanja odobrenog gradiva.

V.
Povjerenstvo je dužno provesti postupak odabira i izlučivanja gradiva do 30. lipnja 2015.
godine.

VI.
Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i na internetskoj stranici Općine Ferdinandovac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 036-03/15-03/40
URBROJ: 2137/15-15-1
Ferdinandovac, 31. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.