GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2014/2015. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac i članka 3. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09. i 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. studenoga 2014. donio je

ODLUKU o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2014/2015. godinu

 

Članak 1.
Za pokriće dijela troškova studija u akademskoj 2014/2015. godini, dodjeljuju se studentske stipendije slijedećim studenticama/studentima područja Općine Ferdinandovac:

1. Petru Kolaru, Ferdinandovac, Dravska ulica 46, redovnom studentu 5. (pete) godine studija
akademske 2014/2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni diplomski studij Informacijska i komunikacijska tehnologija,
2. Marijanu Radmanu, Ferdinandovac, Ulica Krajnica 120, redovnom studentu 5. (pete) godine
studija akademske 2014/2015. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja,
3. Ani-Mariji Maletić, Ferdinandovac, Ulica Laz 54, redovnoj studentici 4. (četvrte) godine studija
akademske 2014/2015. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša,
4. Karmeli Kralj, Ferdinandovac, Dravska ulica 73, redovnoj studentici 5. (pete) godine studija
akademske 2014/2015. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, integrirani preddiplomski i diplomski studij Učiteljski studij,
5. Hrvoju Bobovecu, Ferdinandovac, Dravska ulica 20/A, redovnom studentu 3. (treće) godine
studija akademske 2014/2015. godine na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika,
6. Nikolini Kucel, Ferdinandovac, Hladna Voda 16, redovnoj studentici 2. (druge) godine studija akademske
2014/2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad,
7. Martinu Kranjecu, Ferdinandovac, Dravska ulica 16/A, redovnom studentu 3 (treće) godine studija
akademske 2014/2015. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo,
8. Marti Pleško, Ferdinandovac, Krajnica 111, redovnoj studentici 4. (četvrte) godine studija akademske 2014/2015. godine na Sveučilištu u Zadru, diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti,
9. Jeleni Nađ, Ferdinandovac, Dravska ulica 48, redovnoj studentici 2. (druge) godine studija akademske 2014/2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Integrirani studij,
10. Dariu Kovačiću, Ferdinandovac, Ulica Petra Preradovića 72, redovnom studentu 2. (druge) godine studija
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika.
11. Nikoli Fučeku, Ferdinandovac, Ulica Krajnica 125, redovnom studentu 1. (prve) godine studija na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Šumarstvo.
12. Ivanu Peršiću, Ferdinandovac. Ulica Petra Preradovića 1, redovnom studentu 2. (druge) godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Opće naftno rudarstvo,
13. Valentini Pantelić, Ferdinandovac, Ulica Trepče 68, redovnoj studentici 3. (treće) godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, studij Ekonomika poduzetništva.

Članak 2.
Svakoj studentici/studentu, stipendisti iz članka 1. ove Odluke, dodjeljuje se studentska stipendija u svoti 6.000,00 kuna (slovima: šesttisuća kuna) za akademsku 2014/2015. godinu, koja će se isplaćivati u 10 mjesečnih obroka po 600,00 kuna (slovima: šesto kuna) u razdoblju od mjeseca studenoga 2014. do mjeseca kolovoza 2015. godine.
Članak 3.
Ukoliko koji od stipendista iz članka 1. ove Odluke odustane od dodijeljene mu stipendije iz razloga što je ostvario pravo na studentsku stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi ili od drugog davatelja, stipendija će se dodijeliti slijedećem studentu na Listi reda prvenstva za dobivanje stipendije.

Članak 4.
Studentske stipendije iz članka 3. ove Odluke dodjeljuju se u pravilu bez obveze vraćanja.
Stipendisti se obvezuju vraćati dodijeljenu studentsku stipendiju ako odustanu od studija tijekom akademske 2014/2015. godine ili ako ne upišu narednu godinu studija u roku propisanom od visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.
Stipendisti se oslobađaju vraćanja dodijeljene studentske stipendije ako u roku propisanom od visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, polože sve ispite koji su uvjet za upis u narednu godinu studija.

Članak 5.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Službi za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, koja će odrediti način isplate odobrenih stipendija.

Članak 6.
Studenti, stipendisti iz članka 1. ove Odluke pozvat će se, po pravomoćnosti Odluke u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac radi zaključenja Ugovora o studentskim stipendijama u skladu s člankom 12. i 13. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst (KLASA: 604-02/14-01/63, URBROJ: 2137/15-14-1 od 9. listopada 2014).

Članak 7.
O ovoj Odluci obavijestit će se svi podnositelji prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija.

Članak 8.
Na ovu Odluku može se uložiti žalba Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u roku od 8 dana po primitku Obavijesti a žalba ne odlaže izvršenje Odluke.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se na WEB stranici www.ferdinandovac.hr i Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.