PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13 ) i članka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/09), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 9. listopada 2014. donio je pročišćeni tekst

PRAVILNIKA o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac 

Odluka o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 9. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst KLASA: 604-02/14-01/63, URBROJ: 2137/15-14-1 od 9. listopada 2014. općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 14. listopada 2014. donio je

ODLUKU o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Službenik za informiranje

Na temelju članka 1. Odluke o imenovanju službenika za informiranje u Općini Ferdinandovac (KLASA: 018-03/16-01/67, URBROJ: 20137/15-16-1, od 21. studenog 2016.), službenik za informiranje u Općini Ferdinandovac je :

Helena Smrček, mag.iur.

Tel.: 048/817-013

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

adresa: Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Ferdinandovac objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to u:

Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac:
1 polaznik – magistar informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke ili stručni specijalist informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke (odnosno VSS navedene struke).

Radno mjesto: voditelj službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 143/12), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/10, 6/13. i 19/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donio je

O D L U K U o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

Odluke i dokumenti općinskog načelnika

Zaključak Program provođenja i Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije -Općina Ferdinandovac 2022.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.1-30.06.2021.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.7-31.12.2020.

Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021-2025

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2021.

Godišnji plan javnih natječaja i javnih poziva za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti organizacija i udruga civilnog društva iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

- GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2019. GODINU

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2018.

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u JUO Općine Ferdinandovac

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC U 2017. GODINI

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu

Godišnji plan javnih natječaja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Ferdinandovac

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC U 2016. GODINI

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za energetski pregled javne rasvjete

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Svlačionice Nogometnog kluba

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2015. godinu 

Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka odabiranja i izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Općini Ferdinandovac

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac

ODLUKA o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnim mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2015. godini na području Općine Ferdinandovac

RJEŠENJE o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu

RJEŠENJE o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Ferdinandovac

ODLUKA o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2014/2015. godinu

USVOJENA LISTA REDA PRVENSTVA ZA IZBOR STUDENATA KORISNIKA STIPENDIJE OPĆINE FERDINANDOVAC ZA AKADEMSKU 2014/2015. GODINU

NABAVA BAGATELNE JAVNE NABAVE - Modernizacija – asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste na području Općine Ferdinandovac (spojna cesta Laz od kućnog broja 45 – izlaz na LC 25114) 

ODLUKA o početku postupka bagatelne nabave 

ODLUKA o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2014. godinu

PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac

ODLUKA o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

ODLUKA o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja. do 31. prosinca 2013. godine

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA o objavi provedbe prikupljanja ponuda za izvršenje poslova komunalne djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini iz djelokruga poslova Vlastitog komunalnog pogona Općine Ferdinandovac

ODLUKA plan nabave za 2014.

ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

RJEŠENJE o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu

Stranica 38 od 40